Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Thông báo hội họp

Chàc các NT và các bạn 25ers & 26ers,
Sau đây là phần tường trình về buổi họp ngày 12 tháng 3,  năm 2011
1/ Đại hội SVSQHQ / Nha Trang sẽ được tổ chức tại San Jose, tuần lễ Labor Day 2011

    Saturday,  September 3, 2011: Picnic (ngày)
    Sunday,    September 4, 2011: Đại Hội (đêm)
2/ Đêm Đại Hội (các khóa 1 - 26 và quan khách)

Địa điểm: Unified Center - Still available, $3500       (Phúc K25)
Ẫm thực: Phú Lâm catering  (N/T Tuấn K15)
Full band: Cao Trầm             (N/T Tuấn K15)
Singers (local only)               ( ? )
Video (Phúc K25 + pictures / videos từ mọi người)
3/ Môt ban tổ chức được thành lập
TB Tổ Chức:    N/T Nguyễn an Cường  (K14)
Các phụ tá:
Tài Chánh        N/T Vương thế Tuấn (K15)
Liên lạc            N/T Nguyễn hoàng Nguyên (K16)
Điều hợp chương trình đêm đại hội (văn nghệ, MC): 
Nguyễn Lô (K25)
Nghi lễ đêm đại hội : N/T  Ngô quang Nghi (K21)
Gây quỹ              Phạm công Hoàng (K26)
Thư Ký               Lê thái Phúc (K25)
4/  Kỳ họp tới là Friday,  18 tháng 3, 2011, lúc 8:00 PM tại nhà Phúc K. 25
Trân trọng tường trình.                                                     

Lê thái Phúc